ប្រជុំគាថាមហាស្នេហ៍

គាថា មហាស្នេហ៍ ចន្ធូ អភកន្ទរូ ពិធិ ពិយូ ទេវៈមនុស្សនំ ឥទ្ធិយោបុរិ សូ ម អ ឧ ឧ ម អ ឥស្វា ស ឥកវិទិ ៚ គាថាស្នេហ៍ផ្លុំលើស្ករគ្រាប់ ហើយបៀមពេលនិយាយទៅកាន់មនុស្សម្នា ឳម នមោ ពុទ្ធាយៈ ពុទ្ធំ សរទ្ធិ ធម្មំ សរទ្ធិ សង្ឃំ សរទ្ធិ ជតំ សម រេ ម ម អេហិ អេហិ ជយ អេហិ សព្វេ ឆាណា ពហុឆាណា អេហិ ៚ គាថាសារិកាលិនថោង សុវណ្ណ បោត្ថកោ អយំ រាជា វនវណា សារិកានំ មហាសុត្តោ សុវិបោត្ថកោ ចភកស ៚…

លទ្ធផល #198312051800MALEPM

លទ្ធផលរបស់អ្នកកើតថ្ងៃទី០៥ ខែ១២ ឆ្នាំ១៩៨៣ វេលាម៉ោង១៨ និង០០នាទីយប់ ភេទប្រុស នៅប្រទេសកម្ពុជា តាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត បានអោយឃើញថា អ្នកជាសត្វទន្សាយពណ៌ក្រហម ដែលកើតនៅឆ្នាំជ្រូកពណ៌ខ្មៅ ដូច្នេះអ្នកមានធាតុភ្លើង។ ១. ជោគជាតារាសីឡើងនិងចុះពីកំណើតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក៖ តបតាមការវិភាគបានអោយឃើញថា រាសីជីវិតរបស់អ្នកនឹងឡើងខ្ពស់នៅពេលដែលអ្នកមានអាយុ៣៩ឆ្នាំ រហូតដល់៦៨ឆ្នាំ។ លុះវ័យឈានដល់៦៩ឆ្នាំ រាសីអ្នកនឹងចុះបន្តិចក្នុងពេល១០ឆ្នាំ បន្ទាប់មករាសីអ្នកនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្រើននៅពេលឈានដល់ ៧៩ដល់៨៨ តែក៏មិនទាបដល់កាលដែលអ្នកមានវ័យ១៩ដល់២៨ឆ្នាំដែរ។ ជាដំបូន្មាន ចូរធ្វើតាមការណែរនាំតាមចំនុចទី២ និងទី៣ ខាងក្រោម ដើម្បីកែររាសីរបស់អ្នក។ ២. ធាតុសំណាង៖ យោងតាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត និងយោងទៅលើធាតុយីងយ៉ាងទាំង៥ ធាតុសំណាងរបស់អ្នកគឺ ធាតុភ្លើង(ចុចដើម្បីមើលបន្ថែម) ។ បើកាលណាធាតុទាំង៥នោះមានសមតុល្យ ឬស្មើគ្នា នោះជីវិតរបស់យើងនឹងរីកចម្រើន មានលាភជ័យហូរចូលយ៉ាងលើសលប់ជាក់ជាមិនខាន។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវស្វែងរកធាតុភ្លើងមកបង្គ្រប់ជាចំបង។ មិនត្រឹមតែធាតុភ្លើងមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកក៏ត្រូវការធាតុដី ធាតុឈើ និងធាតុមាសផងដែរ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយធាតុទាំង៥មានសមតុល្យ។ នៅពេលដែលមានសមតុល្យហើយ នោះរាសីរបស់អ្នកនឹងឡើងលើសពីជោគជាតារាសីពីកំណើតទៅទៀត។ ៣. ការណែនាំបន្ថែមលើធាតុសំណាងរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនសំណាងនៅក្នុងជីវិត៖ សម្រាប់អ្នកដែលមានធាតុភ្លើងជាធាតុសំណាង។ អ្នកនឹងមានសំណាងនៅរដូវក្តៅ សត្វសំណាងរបស់អ្នក៖ សត្វពស់ សត្វខ្លា សត្វឆ្កែនិងសត្វសេះ ឆ្នាំសំណាងរបស់អ្នក៖ ឆ្នាំពស់…

លទ្ធផល #198602222200FEMALEPM

លទ្ធផលរបស់អ្នកកើតថ្ងៃទី២២ ខែ០២ ឆ្នាំ១៩៨៦ វេលាម៉ោង២២ និង០០នាទីយប់ ភេទស្រី នៅប្រទេសកម្ពុជា តាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត បានអោយឃើញថា អ្នកជាសត្វមាន់ពណ៌ក្រហម ដែលកើតនៅឆ្នាំខ្លាពណ៌ក្រហម ដូច្នេះអ្នកមានធាតុភ្លើង។ ១. ជោគជាតារាសីឡើងនិងចុះពីកំណើតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក៖ តបតាមការវិភាគបានអោយឃើញថា រាសីជីវិតរបស់អ្នកឡើងខ្ពស់តាំងពីអ្នកនៅតូចមកម៉្លេះ លុះដល់អាយុ២៦ឆ្នាំ រាសីរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមចុះជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់អាយុ៥៥ដែលជាចំនុចទាបបំផុត។ នៅពេលដែលឈានចូលដល់វ័យ៥៦ឆ្នាំ រាសីនឹងចាប់ផ្តើមឡើងមកវិញរហូតដល់អាយុ៧៥ឆ្នាំ។ ជាដំបូន្មាន ចូរធ្វើតាមការណែរនាំតាមចំនុចទី២ និងទី៣ ខាងក្រោម ដើម្បីកែររាសីរបស់អ្នក។ ២. ធាតុសំណាង៖ យោងតាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត និងយោងទៅលើធាតុយីងយ៉ាងទាំង៥ ធាតុសំណាងរបស់អ្នកគឺ ធាតុដី(ចុចដើម្បីមើលបន្ថែម) ។ បើកាលណាធាតុទាំង៥នោះមានសមតុល្យ ឬស្មើគ្នា នោះជីវិតរបស់យើងនឹងរីកចម្រើន មានលាភជ័យហូរចូលយ៉ាងលើសលប់ជាក់ជាមិនខាន។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវស្វែងរកធាតុដីមកបង្គ្រប់ជាចំបង។ មិនត្រឹមតែធាតុដីមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកក៏ត្រូវការធាតុទឹក និងធាតុមាសផងដែរ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយធាតុទាំង៥មានសមតុល្យ។ នៅពេលដែលមានសមតុល្យហើយ នោះរាសីរបស់អ្នកនឹងឡើងលើសពីជោគជាតារាសីពីកំណើតទៅទៀត។ ៣. ការណែនាំបន្ថែមលើធាតុសំណាងរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនសំណាងនៅក្នុងជីវិត៖ សម្រាប់អ្នកដែលមានធាតុដីជាធាតុសំណាង។ សត្វសំណាងរបស់អ្នក៖ សត្វគោ សត្វនាគ សត្វពពែ និងសត្វឆ្កែ ឆ្នាំសំណាងរបស់អ្នក៖ ឆ្នាំគោ ឆ្នាំនាគ ឆ្នាំពពែ និងឆ្នាំឆ្កែ…

លទ្ធផល #198511010400MALEAM

លទ្ធផលរបស់អ្នកកើតថ្ងៃទី០១ ខែ១១ ឆ្នាំ១៩៨៥ វេលាម៉ោង០៤ និង០០នាទីព្រឹក ភេទប្រុស នៅប្រទេសកម្ពុជា តាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត បានអោយឃើញថា អ្នកជាសត្វនាគពណ៌បៃតង ដែលកើតនៅឆ្នាំគោពណ៌បៃតង ដូច្នេះអ្នកមានធាតុឈើ។ ១. ជោគជាតារាសីឡើងនិងចុះពីកំណើតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក៖ តបតាមការវិភាគបានអោយឃើញថា រាសីជីវិតរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្តើមឡើងខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់អាយុ៣៦ដែលជាចំនុចកំពូល។ នៅពេលដែលឈានចូលដល់វ័យ៣៧ឆ្នាំ រាសីនឹងចាប់ផ្តើមធ្លាក់ចុះរហូតដល់អាយុ៥៦ និងឡើងបន្តិចមកវិញនៅចន្លោះអាយុ៥៧ដល់៦៦។ បន្ទាប់ពីនោះ រាសីរបស់អ្នកនឹងចុះទាបបំផុតនៅចន្លោះអាយុពី៦៧ ដល់ ៧៦ឆ្នាំ។ ជាដំបូន្មាន ចូរធ្វើតាមការណែរនាំតាមចំនុចទី២ និងទី៣ ខាងក្រោម ដើម្បីកែររាសីរបស់អ្នក។ ២. ធាតុសំណាង៖ យោងតាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត និងយោងទៅលើធាតុយីងយ៉ាងទាំង៥ ធាតុសំណាងរបស់អ្នកគឺ ធាតុទឹក(ចុចដើម្បីមើលបន្ថែម) ។ បើកាលណាធាតុទាំង៥នោះមានសមតុល្យ ឬស្មើគ្នា នោះជីវិតរបស់យើងនឹងរីកចម្រើន មានលាភជ័យហូរចូលយ៉ាងលើសលប់ជាក់ជាមិនខាន។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវស្វែងរកធាតុទឹកមកបង្គ្រប់ជាចំបង។ មិនត្រឹមតែធាតុទឹកមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកក៏ត្រូវការធាតុភ្លើង និងធាតុឈើផងដែរ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយធាតុទាំង៥មានសមតុល្យ។ នៅពេលដែលមានសមតុល្យហើយ នោះរាសីរបស់អ្នកនឹងឡើងលើសពីជោគជាតារាសីពីកំណើតទៅទៀត។ ៣. ការណែនាំបន្ថែមលើធាតុសំណាងរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនសំណាងនៅក្នុងជីវិត៖ សម្រាប់អ្នកដែលមានធាតុទឹកជាធាតុសំណាង។ សត្វសំណាងរបស់អ្នក៖ សត្វជ្រូក សត្វស្វា និងសត្វនាគ ឆ្នាំសំណាងរបស់អ្នក៖ ឆ្នាំកុរ និងឆ្នាំជូត…