ការផ្សំផ្គុំគូតាមបែបហុងស៊ុយ និងបុរាណខ្មែរ

តារាងផ្សំផ្គុំគូ ធាតុដែលអាចជួយគ្នា៖ ១. ធាតុមាសឬដែកចម្រើនទឹក ២. ធាតុទឹកចម្រើនឈើ ៣. ធាតុឈើចម្រើនភ្លើង ៤. ធាតុភ្លើងចម្រើនដី ៥. ធាតុដីចម្រើនមាសឬដែក ក្នុងការផ្សំផ្គុំឆ្នាំនិមួយៗ ត្រូវបានដកស្រង់ពីក្បួនតម្រាចិន និងខ្មែរ។ ចំនុចទីមួយកំណត់ត្រាក្បួនហុងស៊ុយចិន ចំនុចទីពីរកំណត់ត្រាក្បួនខ្មែរ។ ឧទាហរណ៍៖ ការផ្សំផ្គុំឆ្នាំជូត និងឆ្លូវ ១. បើតាមកំណត់ត្រាក្បួនហុងស៊ុយចិន គឺជាគូដែលមានសុភមង្គល និងស្ថិតស្ថេរ ២. បើតាមកំណត់ត្រាក្បួនខ្មែរ គឺជាគូដែលមានពង្សសម្បត្តិជារាជគ្រូ ឆ្នាំជូត (ធាតុទឹក ពង្សទេព្តាប្រុស)ឆ្លូវ (ធាតុដី ពង្សមនុស្សប្រុស)ខាល (ធាតុឈើ ពង្សយក្សស្រី)ថោះ (ធាតុឈើ ពង្សមនុស្សស្រី)រោង (ធាតុមាស ពង្សទេព្តាប្រុស)ម៉្សាញ់ (ធាតុភ្លើង ពង្សមនុស្សប្រុស)មមី (ធាតុភ្លើង ពង្សទេព្តាស្រី)មមែ (ធាតុមាស ពង្សទេព្តាស្រី)វក (ធាតុដែក ពង្សយក្សប្រុស)រកា (ធាតុដែក ពង្សយក្សប្រុស)ច (ធាតុដី ពង្សយក្សស្រី)កុរ (ធាតុទឹក ពង្សមនុស្សស្រី) ជូត (ធាតុទឹក ពង្សទេព្តាប្រុស)សមគ្នា សម្បត្តិអ្នកជំនួញសុភមង្គល…

លទ្ធផល #201810070755FEMALEAM

លទ្ធផលរបស់អ្នកកើតថ្ងៃទី០៧ ខែ១០ ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង០៧ និង៥៥នាទីព្រឹក ភេទស្រី នៅប្រទេសកម្ពុជា តាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត បានអោយឃើញថា អ្នកជាសត្វស្វាពណ៌ខ្មៅ ដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្កែពណ៌ត្នោត ដូច្នេះអ្នកមានធាតុទឹក។ ១. ជោគជាតារាសីឡើងនិងចុះពីកំណើតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក៖ តបតាមការវិភាគបានអោយឃើញថា រាសីជីវិតរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្តើមឡើងខ្ពស់វិញនៅពេលដែលអ្នកមានអាយុ២៩ឆ្នាំឡើងទៅ ខណៈដែលរាសីរបស់អ្នកដុនដាបបំផុតនៅចន្លោះអាយុពី១៩ ដល់ ២៨ឆ្នាំ។ ជាដំបូន្មាន ចូរធ្វើការណែរនាំតាមចំនុចទី២ និងទី៣ ខាងក្រោម ដើម្បីកែររាសីរបស់អ្នក។ ២. ធាតុសំណាង៖ យោងតាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត និងយោងទៅលើធាតុយីងយ៉ាងទាំង៥ ធាតុសំណាងរបស់អ្នកគឺ ធាតុភ្លើង ។ បើកាលណាធាតុទាំង៥នោះមានសមតុល្យ ឬស្មើគ្នា នោះជីវិតរបស់យើងនឹងរីកចម្រើន មានលាភជ័យហូរចូលយ៉ាងលើសលប់ជាក់ជាមិនខាន។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវស្វែងរកធាតុភ្លើងមកបង្គ្រប់ជាចំបង។ មិនត្រឹមតែធាតុភ្លើងមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកក៏ត្រូវការធាតុឈើ និងធាតុទឹកផងដែរ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយធាតុទាំង៥មានសមតុល្យ។ នៅពេលដែលមានសមតុល្យហើយ នោះរាសីរបស់អ្នកនឹងឡើងលើសពីជោគជាតារាសីពីកំណើតទៅទៀត។ ៣. ការណែនាំបន្ថែមលើធាតុសំណាងរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនសំណាងនៅក្នុងជីវិត៖ សម្រាប់អ្នកដែលមានធាតុភ្លើងជាធាតុសំណាង។ សត្វសំណាងរបស់អ្នក៖ សត្វសេះ និងសត្វពស់ឆ្នាំសំណាងរបស់អ្នក៖ ឆ្នាំសេះ និងឆ្នាំពស់ខែសំណាងរបស់អ្នក៖ ខែសេះ និងខែពស់ រដូវសំណាងរបស់អ្នក៖ រដូវក្តៅម៉ោងសំណាងរបស់អ្នក៖ ៩ព្រឹកដល់ម៉ោង១ថ្ងៃត្រង់ទិសសំណាងរបស់អ្នក៖ ខាងត្បូងផ្ទះសំណាងរបស់អ្នក៖…

លទ្ធផល #199508050330MALEAM

លទ្ធផលរបស់អ្នកកើតថ្ងៃទី០៥ ខែ០៨ ឆ្នាំ១៩៩៥ វេលាម៉ោង០៣ និង៣០នាទីព្រឹកព្រលឹម ភេទប្រុស នៅប្រទេសកម្ពុជា តាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត បានអោយឃើញថា អ្នកជាសត្វនាគពណ៌ត្នោត ដែលកើតនៅឆ្នាំជ្រូកពណ៌បៃតង ដូច្នេះអ្នកមានធាតុដី។ ១. ជោគជាតារាសីឡើងនិងចុះពីកំណើតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក៖ តបតាមការវិភាគបានអោយឃើញថា រាសីជីវិតរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្តើមឡើងខ្ពស់វិញនៅពេលដែលអ្នកមានអាយុ៤៩ឆ្នាំឡើងទៅ ខណៈដែលរាសីរបស់អ្នកដុនដាបបំផុតនៅចន្លោះអាយុពី៣៩ ដល់ ៤៨ឆ្នាំ។ ជាដំបូន្មាន ចូរធ្វើការណែរនាំតាមចំនុចទី២ និងទី៣ ខាងក្រោម ដើម្បីកែររាសីរបស់អ្នក។ ២. ធាតុសំណាង៖ យោងតាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត និងយោងទៅលើធាតុយីងយ៉ាងទាំង៥ ធាតុសំណាងរបស់អ្នកគឺ ធាតុលោហៈ(មាស) ។ បើកាលណាធាតុទាំង៥នោះមានសមតុល្យ ឬស្មើគ្នា នោះជីវិតរបស់យើងនឹងរីកចម្រើន មានលាភជ័យហូរចូលយ៉ាងលើសលប់ជាក់ជាមិនខាន។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវស្វែងរកធាតុមាសមកបង្គ្រប់ជាចំបង។ មិនត្រឹមតែធាតុមាសមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកក៏ត្រូវការធាតុភ្លើង និងធាតុទឹកផងដែរ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយធាតុទាំង៥មានសមតុល្យ។ នៅពេលដែលមានសមតុល្យហើយ នោះរាសីរបស់អ្នកនឹងឡើងលើសពីជោគជាតារាសីពីកំណើតទៅទៀត។ ៣. ការណែនាំបន្ថែមលើធាតុសំណាងរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនសំណាងនៅក្នុងជីវិត៖ សម្រាប់អ្នកដែលមានធាតុមាសជាធាតុសំណាង។ សត្វសំណាងរបស់អ្នក៖ សត្វស្វា និងសត្វមាន់ ឆ្នាំសំណាងរបស់អ្នក៖ ឆ្នាំស្វា និងឆ្នាំមាន់ ខែសំណាងរបស់អ្នក៖ ខែស្វា និងខែមាន់ រដូវសំណាងរបស់អ្នក៖ រដូវស្លឹកឈើជ្រុះ…