លទ្ធផល #198312051800MALEPM

លទ្ធផលរបស់អ្នកកើតថ្ងៃទី០៥ ខែ១២ ឆ្នាំ១៩៨៣ វេលាម៉ោង១៨ និង០០នាទីយប់ ភេទប្រុស នៅប្រទេសកម្ពុជា តាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត បានអោយឃើញថា អ្នកជាសត្វទន្សាយពណ៌ក្រហម ដែលកើតនៅឆ្នាំជ្រូកពណ៌ខ្មៅ ដូច្នេះអ្នកមានធាតុភ្លើង។ ១. ជោគជាតារាសីឡើងនិងចុះពីកំណើតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក៖ តបតាមការវិភាគបានអោយឃើញថា រាសីជីវិតរបស់អ្នកនឹងឡើងខ្ពស់នៅពេលដែលអ្នកមានអាយុ៣៩ឆ្នាំ រហូតដល់៦៨ឆ្នាំ។ លុះវ័យឈានដល់៦៩ឆ្នាំ រាសីអ្នកនឹងចុះបន្តិចក្នុងពេល១០ឆ្នាំ បន្ទាប់មករាសីអ្នកនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្រើននៅពេលឈានដល់ ៧៩ដល់៨៨ តែក៏មិនទាបដល់កាលដែលអ្នកមានវ័យ១៩ដល់២៨ឆ្នាំដែរ។ ជាដំបូន្មាន ចូរធ្វើតាមការណែរនាំតាមចំនុចទី២ និងទី៣ ខាងក្រោម ដើម្បីកែររាសីរបស់អ្នក។ ២. ធាតុសំណាង៖ យោងតាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត និងយោងទៅលើធាតុយីងយ៉ាងទាំង៥ ធាតុសំណាងរបស់អ្នកគឺ ធាតុភ្លើង(ចុចដើម្បីមើលបន្ថែម) ។ បើកាលណាធាតុទាំង៥នោះមានសមតុល្យ ឬស្មើគ្នា នោះជីវិតរបស់យើងនឹងរីកចម្រើន មានលាភជ័យហូរចូលយ៉ាងលើសលប់ជាក់ជាមិនខាន។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវស្វែងរកធាតុភ្លើងមកបង្គ្រប់ជាចំបង។ មិនត្រឹមតែធាតុភ្លើងមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកក៏ត្រូវការធាតុដី ធាតុឈើ និងធាតុមាសផងដែរ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយធាតុទាំង៥មានសមតុល្យ។ នៅពេលដែលមានសមតុល្យហើយ នោះរាសីរបស់អ្នកនឹងឡើងលើសពីជោគជាតារាសីពីកំណើតទៅទៀត។ ៣. ការណែនាំបន្ថែមលើធាតុសំណាងរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនសំណាងនៅក្នុងជីវិត៖ សម្រាប់អ្នកដែលមានធាតុភ្លើងជាធាតុសំណាង។ អ្នកនឹងមានសំណាងនៅរដូវក្តៅ សត្វសំណាងរបស់អ្នក៖ សត្វពស់ សត្វខ្លា សត្វឆ្កែនិងសត្វសេះ ឆ្នាំសំណាងរបស់អ្នក៖ ឆ្នាំពស់…

លទ្ធផល #198602222200FEMALEPM

លទ្ធផលរបស់អ្នកកើតថ្ងៃទី២២ ខែ០២ ឆ្នាំ១៩៨៦ វេលាម៉ោង២២ និង០០នាទីយប់ ភេទស្រី នៅប្រទេសកម្ពុជា តាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត បានអោយឃើញថា អ្នកជាសត្វមាន់ពណ៌ក្រហម ដែលកើតនៅឆ្នាំខ្លាពណ៌ក្រហម ដូច្នេះអ្នកមានធាតុភ្លើង។ ១. ជោគជាតារាសីឡើងនិងចុះពីកំណើតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក៖ តបតាមការវិភាគបានអោយឃើញថា រាសីជីវិតរបស់អ្នកឡើងខ្ពស់តាំងពីអ្នកនៅតូចមកម៉្លេះ លុះដល់អាយុ២៦ឆ្នាំ រាសីរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមចុះជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់អាយុ៥៥ដែលជាចំនុចទាបបំផុត។ នៅពេលដែលឈានចូលដល់វ័យ៥៦ឆ្នាំ រាសីនឹងចាប់ផ្តើមឡើងមកវិញរហូតដល់អាយុ៧៥ឆ្នាំ។ ជាដំបូន្មាន ចូរធ្វើតាមការណែរនាំតាមចំនុចទី២ និងទី៣ ខាងក្រោម ដើម្បីកែររាសីរបស់អ្នក។ ២. ធាតុសំណាង៖ យោងតាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត និងយោងទៅលើធាតុយីងយ៉ាងទាំង៥ ធាតុសំណាងរបស់អ្នកគឺ ធាតុដី(ចុចដើម្បីមើលបន្ថែម) ។ បើកាលណាធាតុទាំង៥នោះមានសមតុល្យ ឬស្មើគ្នា នោះជីវិតរបស់យើងនឹងរីកចម្រើន មានលាភជ័យហូរចូលយ៉ាងលើសលប់ជាក់ជាមិនខាន។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវស្វែងរកធាតុដីមកបង្គ្រប់ជាចំបង។ មិនត្រឹមតែធាតុដីមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកក៏ត្រូវការធាតុទឹក និងធាតុមាសផងដែរ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយធាតុទាំង៥មានសមតុល្យ។ នៅពេលដែលមានសមតុល្យហើយ នោះរាសីរបស់អ្នកនឹងឡើងលើសពីជោគជាតារាសីពីកំណើតទៅទៀត។ ៣. ការណែនាំបន្ថែមលើធាតុសំណាងរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនសំណាងនៅក្នុងជីវិត៖ សម្រាប់អ្នកដែលមានធាតុដីជាធាតុសំណាង។ សត្វសំណាងរបស់អ្នក៖ សត្វគោ សត្វនាគ សត្វពពែ និងសត្វឆ្កែ ឆ្នាំសំណាងរបស់អ្នក៖ ឆ្នាំគោ ឆ្នាំនាគ ឆ្នាំពពែ និងឆ្នាំឆ្កែ…

លទ្ធផល #198511010400MALEAM

លទ្ធផលរបស់អ្នកកើតថ្ងៃទី០១ ខែ១១ ឆ្នាំ១៩៨៥ វេលាម៉ោង០៤ និង០០នាទីព្រឹក ភេទប្រុស នៅប្រទេសកម្ពុជា តាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត បានអោយឃើញថា អ្នកជាសត្វនាគពណ៌បៃតង ដែលកើតនៅឆ្នាំគោពណ៌បៃតង ដូច្នេះអ្នកមានធាតុឈើ។ ១. ជោគជាតារាសីឡើងនិងចុះពីកំណើតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក៖ តបតាមការវិភាគបានអោយឃើញថា រាសីជីវិតរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្តើមឡើងខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់អាយុ៣៦ដែលជាចំនុចកំពូល។ នៅពេលដែលឈានចូលដល់វ័យ៣៧ឆ្នាំ រាសីនឹងចាប់ផ្តើមធ្លាក់ចុះរហូតដល់អាយុ៥៦ និងឡើងបន្តិចមកវិញនៅចន្លោះអាយុ៥៧ដល់៦៦។ បន្ទាប់ពីនោះ រាសីរបស់អ្នកនឹងចុះទាបបំផុតនៅចន្លោះអាយុពី៦៧ ដល់ ៧៦ឆ្នាំ។ ជាដំបូន្មាន ចូរធ្វើតាមការណែរនាំតាមចំនុចទី២ និងទី៣ ខាងក្រោម ដើម្បីកែររាសីរបស់អ្នក។ ២. ធាតុសំណាង៖ យោងតាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត និងយោងទៅលើធាតុយីងយ៉ាងទាំង៥ ធាតុសំណាងរបស់អ្នកគឺ ធាតុទឹក(ចុចដើម្បីមើលបន្ថែម) ។ បើកាលណាធាតុទាំង៥នោះមានសមតុល្យ ឬស្មើគ្នា នោះជីវិតរបស់យើងនឹងរីកចម្រើន មានលាភជ័យហូរចូលយ៉ាងលើសលប់ជាក់ជាមិនខាន។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវស្វែងរកធាតុទឹកមកបង្គ្រប់ជាចំបង។ មិនត្រឹមតែធាតុទឹកមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកក៏ត្រូវការធាតុភ្លើង និងធាតុឈើផងដែរ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយធាតុទាំង៥មានសមតុល្យ។ នៅពេលដែលមានសមតុល្យហើយ នោះរាសីរបស់អ្នកនឹងឡើងលើសពីជោគជាតារាសីពីកំណើតទៅទៀត។ ៣. ការណែនាំបន្ថែមលើធាតុសំណាងរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនសំណាងនៅក្នុងជីវិត៖ សម្រាប់អ្នកដែលមានធាតុទឹកជាធាតុសំណាង។ សត្វសំណាងរបស់អ្នក៖ សត្វជ្រូក សត្វស្វា និងសត្វនាគ ឆ្នាំសំណាងរបស់អ្នក៖ ឆ្នាំកុរ និងឆ្នាំជូត…

លទ្ធផល #198808140735FEMALEAM

លទ្ធផលរបស់អ្នកកើតថ្ងៃទី១៤ ខែ០៨ ឆ្នាំ១៩៨៨ វេលាម៉ោង០៧ និង៣៥នាទីព្រឹក ភេទស្រី នៅប្រទេសកម្ពុជា តាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត បានអោយឃើញថា អ្នកជាសត្វគោពណ៌ស ដែលកើតនៅឆ្នាំនាគពណ៌ត្នោត ដូច្នេះអ្នកមានធាតុដែក(លោហៈ)។ ១. ជោគជាតារាសីឡើងនិងចុះពីកំណើតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក៖ តបតាមការវិភាគបានអោយឃើញថា រាសីជីវិតរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្តើមឡើងខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់អាយុ៣១។ នៅពេលដែលឈានចូលដល់វ័យ៣២ឆ្នាំ រាសីនឹងធ្លាក់ចុះបន្តិច តែមិនមានអ្វីដែលព្រួយបារម្ភឡើយព្រោះវាគ្រាន់តែជាការដកឃ្លាដើម្បីយកទីលោតកំពស់តែប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកនឹងឈានដល់ចំនុចដែលល្អបំផុតនៅវ័យ៤២រហូតដល់៦១។ បន្ទាប់ពីនោះ រាសីរបស់អ្នកនឹងចុះទាបបំផុតនៅចន្លោះអាយុពី៦២ ដល់ ៩១ឆ្នាំ។ ជាដំបូន្មាន ចូរធ្វើតាមការណែរនាំតាមចំនុចទី២ និងទី៣ ខាងក្រោម ដើម្បីកែររាសីរបស់អ្នក។ ២. ធាតុសំណាង៖ យោងតាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត និងយោងទៅលើធាតុយីងយ៉ាងទាំង៥ ធាតុសំណាងរបស់អ្នកគឺ ធាតុឈើ ។ បើកាលណាធាតុទាំង៥នោះមានសមតុល្យ ឬស្មើគ្នា នោះជីវិតរបស់យើងនឹងរីកចម្រើន មានលាភជ័យហូរចូលយ៉ាងលើសលប់ជាក់ជាមិនខាន។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវស្វែងរកធាតុឈើមកបង្គ្រប់ជាចំបង។ មិនត្រឹមតែធាតុឈើមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកក៏ត្រូវការធាតុភ្លើង និងធាតុទឹកផងដែរ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយធាតុទាំង៥មានសមតុល្យ។ នៅពេលដែលមានសមតុល្យហើយ នោះរាសីរបស់អ្នកនឹងឡើងលើសពីជោគជាតារាសីពីកំណើតទៅទៀត។ ៣. ការណែនាំបន្ថែមលើធាតុសំណាងរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនសំណាងនៅក្នុងជីវិត៖ សម្រាប់អ្នកដែលមានធាតុឈើជាធាតុសំណាង។ សត្វសំណាងរបស់អ្នក៖ សត្វទន្សាយ និងសត្វខ្លា ឆ្នាំសំណាងរបស់អ្នក៖ ឆ្នាំទន្សាយ និងឆ្នាំខ្លា…

លទ្ធផល #198808210735FEMALEAM

លទ្ធផលរបស់អ្នកកើតថ្ងៃទី២១ ខែ០៨ ឆ្នាំ១៩៨៨ វេលាម៉ោង០៧ និង៣៥នាទីព្រឹក ភេទស្រី នៅប្រទេសកម្ពុជា តាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត បានអោយឃើញថា អ្នកជាសត្វស្វាពណ៌ត្នោត ដែលកើតនៅឆ្នាំនាគពណ៌ត្នោត ដូច្នេះអ្នកមានធាតុឈើ។ ១. ជោគជាតារាសីឡើងនិងចុះពីកំណើតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក៖ តបតាមការវិភាគបានអោយឃើញថា រាសីជីវិតរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្តើមឡើងខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលអ្នកមានអាយុ៣៤ឆ្នាំ។ នៅពេលដែលឈានចូលដល់វ័យ៤៤ឆ្នាំ រាសីរបស់អ្នកនឹងឡើងដល់កំពូល ហើយធ្លាក់ចុះបន្តិច តែវាមិនមានអ្វីដែលព្រួយបារម្ភឡើយព្រោះអ្នកនៅតែឈរលើកំរិតមួយដែលរក្សាជំហរជោគជ័យ។ ជាដំបូន្មាន ចូរធ្វើតាមការណែរនាំតាមចំនុចទី២ និងទី៣ ខាងក្រោម ដើម្បីកែររាសីរបស់អ្នក។ ២. ធាតុសំណាង៖ យោងតាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត និងយោងទៅលើធាតុយីងយ៉ាងទាំង៥ ធាតុសំណាងរបស់អ្នកគឺ ធាតុឈើ ។ បើកាលណាធាតុទាំង៥នោះមានសមតុល្យ ឬស្មើគ្នា នោះជីវិតរបស់យើងនឹងរីកចម្រើន មានលាភជ័យហូរចូលយ៉ាងលើសលប់ជាក់ជាមិនខាន។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវស្វែងរកធាតុឈើមកបង្គ្រប់ជាចំបង។ មិនត្រឹមតែធាតុឈើមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកក៏ត្រូវការធាតុភ្លើង និងធាតុទឹកផងដែរ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយធាតុទាំង៥មានសមតុល្យ។ នៅពេលដែលមានសមតុល្យហើយ នោះរាសីរបស់អ្នកនឹងឡើងលើសពីជោគជាតារាសីពីកំណើតទៅទៀត។ ៣. ការណែនាំបន្ថែមលើធាតុសំណាងរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនសំណាងនៅក្នុងជីវិត៖ សម្រាប់អ្នកដែលមានធាតុឈើជាធាតុសំណាង។ សត្វសំណាងរបស់អ្នក៖ សត្វទន្សាយ និងសត្វខ្លា ឆ្នាំសំណាងរបស់អ្នក៖ ឆ្នាំទន្សាយ និងឆ្នាំខ្លា ខែសំណាងរបស់អ្នក៖ ខែទន្សាយ និងខែខ្លា រដូវសំណាងរបស់អ្នក៖…

លទ្ធផល #198808140730FEMALEAM

លទ្ធផលរបស់អ្នកកើតថ្ងៃទី១៤ ខែ០៨ ឆ្នាំ១៩៨៨ វេលាម៉ោង០៧ និង៣០នាទីព្រឹក ភេទស្រី នៅប្រទេសកម្ពុជា តាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត បានអោយឃើញថា អ្នកជាសត្វគោពណ៌ស ដែលកើតនៅឆ្នាំនាគពណ៌ត្នោត ដូច្នេះអ្នកមានធាតុដែក(លោហៈ)។ ១. ជោគជាតារាសីឡើងនិងចុះពីកំណើតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក៖ តបតាមការវិភាគបានអោយឃើញថា រាសីជីវិតរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្តើមឡើងខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់អាយុ៣១។ នៅពេលដែលឈានចូលដល់វ័យ៣២ឆ្នាំ រាសីនឹងធ្លាក់ចុះបន្តិច តែមិនមានអ្វីដែលព្រួយបារម្ភឡើយព្រោះវាគ្រាន់តែជាការដកឃ្លាដើម្បីយកទីលោតកំពស់តែប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកនឹងឈានដល់ចំនុចដែលល្អបំផុតនៅវ័យ៤២រហូតដល់៦១។ បន្ទាប់ពីនោះ រាសីរបស់អ្នកនឹងចុះទាបបំផុតនៅចន្លោះអាយុពី៦២ ដល់ ៩១ឆ្នាំ។ ជាដំបូន្មាន ចូរធ្វើតាមការណែរនាំតាមចំនុចទី២ និងទី៣ ខាងក្រោម ដើម្បីកែររាសីរបស់អ្នក។ ២. ធាតុសំណាង៖ យោងតាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត និងយោងទៅលើធាតុយីងយ៉ាងទាំង៥ ធាតុសំណាងរបស់អ្នកគឺ ធាតុឈើ ។ បើកាលណាធាតុទាំង៥នោះមានសមតុល្យ ឬស្មើគ្នា នោះជីវិតរបស់យើងនឹងរីកចម្រើន មានលាភជ័យហូរចូលយ៉ាងលើសលប់ជាក់ជាមិនខាន។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវស្វែងរកធាតុឈើមកបង្គ្រប់ជាចំបង។ មិនត្រឹមតែធាតុឈើមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកក៏ត្រូវការធាតុភ្លើង និងធាតុទឹកផងដែរ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយធាតុទាំង៥មានសមតុល្យ។ នៅពេលដែលមានសមតុល្យហើយ នោះរាសីរបស់អ្នកនឹងឡើងលើសពីជោគជាតារាសីពីកំណើតទៅទៀត។ ៣. ការណែនាំបន្ថែមលើធាតុសំណាងរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនសំណាងនៅក្នុងជីវិត៖ សម្រាប់អ្នកដែលមានធាតុឈើជាធាតុសំណាង។ សត្វសំណាងរបស់អ្នក៖ សត្វទន្សាយ និងសត្វខ្លា ឆ្នាំសំណាងរបស់អ្នក៖ ឆ្នាំទន្សាយ និងឆ្នាំខ្លា…

ការផ្សំផ្គុំគូតាមបែបហុងស៊ុយ និងបុរាណខ្មែរ

តារាងផ្សំផ្គុំគូ ធាតុដែលអាចជួយគ្នា៖ ១. ធាតុមាសឬដែកចម្រើនទឹក ២. ធាតុទឹកចម្រើនឈើ ៣. ធាតុឈើចម្រើនភ្លើង ៤. ធាតុភ្លើងចម្រើនដី ៥. ធាតុដីចម្រើនមាសឬដែក ក្នុងការផ្សំផ្គុំឆ្នាំនិមួយៗ ត្រូវបានដកស្រង់ពីក្បួនតម្រាចិន និងខ្មែរ។ ចំនុចទីមួយកំណត់ត្រាក្បួនហុងស៊ុយចិន ចំនុចទីពីរកំណត់ត្រាក្បួនខ្មែរ។ ឧទាហរណ៍៖ ការផ្សំផ្គុំឆ្នាំជូត និងឆ្លូវ ១. បើតាមកំណត់ត្រាក្បួនហុងស៊ុយចិន គឺជាគូដែលមានសុភមង្គល និងស្ថិតស្ថេរ ២. បើតាមកំណត់ត្រាក្បួនខ្មែរ គឺជាគូដែលមានពង្សសម្បត្តិជារាជគ្រូ ឆ្នាំជូត (ធាតុទឹក ពង្សទេព្តាប្រុស)ឆ្លូវ (ធាតុដី ពង្សមនុស្សប្រុស)ខាល (ធាតុឈើ ពង្សយក្សស្រី)ថោះ (ធាតុឈើ ពង្សមនុស្សស្រី)រោង (ធាតុមាស ពង្សទេព្តាប្រុស)ម៉្សាញ់ (ធាតុភ្លើង ពង្សមនុស្សប្រុស)មមី (ធាតុភ្លើង ពង្សទេព្តាស្រី)មមែ (ធាតុមាស ពង្សទេព្តាស្រី)វក (ធាតុដែក ពង្សយក្សប្រុស)រកា (ធាតុដែក ពង្សយក្សប្រុស)ច (ធាតុដី ពង្សយក្សស្រី)កុរ (ធាតុទឹក ពង្សមនុស្សស្រី) ជូត (ធាតុទឹក ពង្សទេព្តាប្រុស)សមគ្នា សម្បត្តិអ្នកជំនួញសុភមង្គល…

លទ្ធផល #201810070755FEMALEAM

លទ្ធផលរបស់អ្នកកើតថ្ងៃទី០៧ ខែ១០ ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង០៧ និង៥៥នាទីព្រឹក ភេទស្រី នៅប្រទេសកម្ពុជា តាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត បានអោយឃើញថា អ្នកជាសត្វស្វាពណ៌ខ្មៅ ដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្កែពណ៌ត្នោត ដូច្នេះអ្នកមានធាតុទឹក។ ១. ជោគជាតារាសីឡើងនិងចុះពីកំណើតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក៖ តបតាមការវិភាគបានអោយឃើញថា រាសីជីវិតរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្តើមឡើងខ្ពស់វិញនៅពេលដែលអ្នកមានអាយុ២៩ឆ្នាំឡើងទៅ ខណៈដែលរាសីរបស់អ្នកដុនដាបបំផុតនៅចន្លោះអាយុពី១៩ ដល់ ២៨ឆ្នាំ។ ជាដំបូន្មាន ចូរធ្វើការណែរនាំតាមចំនុចទី២ និងទី៣ ខាងក្រោម ដើម្បីកែររាសីរបស់អ្នក។ ២. ធាតុសំណាង៖ យោងតាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត និងយោងទៅលើធាតុយីងយ៉ាងទាំង៥ ធាតុសំណាងរបស់អ្នកគឺ ធាតុភ្លើង ។ បើកាលណាធាតុទាំង៥នោះមានសមតុល្យ ឬស្មើគ្នា នោះជីវិតរបស់យើងនឹងរីកចម្រើន មានលាភជ័យហូរចូលយ៉ាងលើសលប់ជាក់ជាមិនខាន។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវស្វែងរកធាតុភ្លើងមកបង្គ្រប់ជាចំបង។ មិនត្រឹមតែធាតុភ្លើងមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកក៏ត្រូវការធាតុឈើ និងធាតុទឹកផងដែរ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយធាតុទាំង៥មានសមតុល្យ។ នៅពេលដែលមានសមតុល្យហើយ នោះរាសីរបស់អ្នកនឹងឡើងលើសពីជោគជាតារាសីពីកំណើតទៅទៀត។ ៣. ការណែនាំបន្ថែមលើធាតុសំណាងរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនសំណាងនៅក្នុងជីវិត៖ សម្រាប់អ្នកដែលមានធាតុភ្លើងជាធាតុសំណាង។ សត្វសំណាងរបស់អ្នក៖ សត្វសេះ និងសត្វពស់ឆ្នាំសំណាងរបស់អ្នក៖ ឆ្នាំសេះ និងឆ្នាំពស់ខែសំណាងរបស់អ្នក៖ ខែសេះ និងខែពស់ រដូវសំណាងរបស់អ្នក៖ រដូវក្តៅម៉ោងសំណាងរបស់អ្នក៖ ៩ព្រឹកដល់ម៉ោង១ថ្ងៃត្រង់ទិសសំណាងរបស់អ្នក៖ ខាងត្បូងផ្ទះសំណាងរបស់អ្នក៖…

លទ្ធផល #199508050330MALEAM

លទ្ធផលរបស់អ្នកកើតថ្ងៃទី០៥ ខែ០៨ ឆ្នាំ១៩៩៥ វេលាម៉ោង០៣ និង៣០នាទីព្រឹកព្រលឹម ភេទប្រុស នៅប្រទេសកម្ពុជា តាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត បានអោយឃើញថា អ្នកជាសត្វនាគពណ៌ត្នោត ដែលកើតនៅឆ្នាំជ្រូកពណ៌បៃតង ដូច្នេះអ្នកមានធាតុដី។ ១. ជោគជាតារាសីឡើងនិងចុះពីកំណើតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក៖ តបតាមការវិភាគបានអោយឃើញថា រាសីជីវិតរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្តើមឡើងខ្ពស់វិញនៅពេលដែលអ្នកមានអាយុ៤៩ឆ្នាំឡើងទៅ ខណៈដែលរាសីរបស់អ្នកដុនដាបបំផុតនៅចន្លោះអាយុពី៣៩ ដល់ ៤៨ឆ្នាំ។ ជាដំបូន្មាន ចូរធ្វើការណែរនាំតាមចំនុចទី២ និងទី៣ ខាងក្រោម ដើម្បីកែររាសីរបស់អ្នក។ ២. ធាតុសំណាង៖ យោងតាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត និងយោងទៅលើធាតុយីងយ៉ាងទាំង៥ ធាតុសំណាងរបស់អ្នកគឺ ធាតុលោហៈ(មាស) ។ បើកាលណាធាតុទាំង៥នោះមានសមតុល្យ ឬស្មើគ្នា នោះជីវិតរបស់យើងនឹងរីកចម្រើន មានលាភជ័យហូរចូលយ៉ាងលើសលប់ជាក់ជាមិនខាន។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវស្វែងរកធាតុមាសមកបង្គ្រប់ជាចំបង។ មិនត្រឹមតែធាតុមាសមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកក៏ត្រូវការធាតុភ្លើង និងធាតុទឹកផងដែរ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយធាតុទាំង៥មានសមតុល្យ។ នៅពេលដែលមានសមតុល្យហើយ នោះរាសីរបស់អ្នកនឹងឡើងលើសពីជោគជាតារាសីពីកំណើតទៅទៀត។ ៣. ការណែនាំបន្ថែមលើធាតុសំណាងរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនសំណាងនៅក្នុងជីវិត៖ សម្រាប់អ្នកដែលមានធាតុមាសជាធាតុសំណាង។ សត្វសំណាងរបស់អ្នក៖ សត្វស្វា និងសត្វមាន់ ឆ្នាំសំណាងរបស់អ្នក៖ ឆ្នាំស្វា និងឆ្នាំមាន់ ខែសំណាងរបស់អ្នក៖ ខែស្វា និងខែមាន់ រដូវសំណាងរបស់អ្នក៖ រដូវស្លឹកឈើជ្រុះ…

ហុងស៊ុយសំរាប់សមាជិកក្នុងគ្រួសារ

នៅក្នុងផ្ទះតែមួយ ឬការរកស៊ីជាមួយគ្នា គឺដូចជាការជិះទូកតែមួយជាមួយគ្នាដូច្នេះដែរ! ដូច្នេះការយកមនុស្សមកជិះទូកជាមួយគ្នាមិនមែនជាការពិបាកនោះទេ តែការរកមនុស្សដែលជួយចូកជួយចែវគ្នាគឺជាការពិបាក។ ជាក់ស្តែងក្នុងក្បួនហុងស៊ុយរបស់ចិន គេមើលឆ្នាំកំណើតរបស់សមាជិកម្នាក់ៗ ដើម្បីរកអ្នកដែលមានង៉ូវហេងជួយចូកជួយចែវគ្នា។ ចិនសែនៅស្រុកចិន ថៃ និងសាំងហ្គាពួរ គេយកថ្លៃខ្ពស់ណាស់ក្នុងការមើលឆ្នាំរបស់សមាជិកគ្រួសារ ឬការរកស៊ីជាមួយគ្នានេះ។ ជាសំណាង លោកអាចារ្យខ្វិតបាននាំក្បួននេះមកចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកអាន ដើម្បីយល់ដឹងទាំងអស់គ្នា ដោយមិនគិតថ្លៃ។ សូមមានជំនឿ ប្រកបដោយការពិចារណា