លទ្ធផល #198808140735FEMALEAM

លទ្ធផលរបស់អ្នកកើតថ្ងៃទី១៤ ខែ០៨ ឆ្នាំ១៩៨៨ វេលាម៉ោង០៧ និង៣៥នាទីព្រឹក ភេទស្រី នៅប្រទេសកម្ពុជា តាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត បានអោយឃើញថា អ្នកជាសត្វគោពណ៌ស ដែលកើតនៅឆ្នាំនាគពណ៌ត្នោត ដូច្នេះអ្នកមានធាតុដែក(លោហៈ)។ ១. ជោគជាតារាសីឡើងនិងចុះពីកំណើតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក៖ តបតាមការវិភាគបានអោយឃើញថា រាសីជីវិតរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្តើមឡើងខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់អាយុ៣១។ នៅពេលដែលឈានចូលដល់វ័យ៣២ឆ្នាំ រាសីនឹងធ្លាក់ចុះបន្តិច តែមិនមានអ្វីដែលព្រួយបារម្ភឡើយព្រោះវាគ្រាន់តែជាការដកឃ្លាដើម្បីយកទីលោតកំពស់តែប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកនឹងឈានដល់ចំនុចដែលល្អបំផុតនៅវ័យ៤២រហូតដល់៦១។ បន្ទាប់ពីនោះ រាសីរបស់អ្នកនឹងចុះទាបបំផុតនៅចន្លោះអាយុពី៦២ ដល់ ៩១ឆ្នាំ។ ជាដំបូន្មាន ចូរធ្វើតាមការណែរនាំតាមចំនុចទី២ និងទី៣ ខាងក្រោម ដើម្បីកែររាសីរបស់អ្នក។ ២. ធាតុសំណាង៖ យោងតាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត និងយោងទៅលើធាតុយីងយ៉ាងទាំង៥ ធាតុសំណាងរបស់អ្នកគឺ ធាតុឈើ ។ បើកាលណាធាតុទាំង៥នោះមានសមតុល្យ ឬស្មើគ្នា នោះជីវិតរបស់យើងនឹងរីកចម្រើន មានលាភជ័យហូរចូលយ៉ាងលើសលប់ជាក់ជាមិនខាន។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវស្វែងរកធាតុឈើមកបង្គ្រប់ជាចំបង។ មិនត្រឹមតែធាតុឈើមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកក៏ត្រូវការធាតុភ្លើង និងធាតុទឹកផងដែរ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយធាតុទាំង៥មានសមតុល្យ។ នៅពេលដែលមានសមតុល្យហើយ នោះរាសីរបស់អ្នកនឹងឡើងលើសពីជោគជាតារាសីពីកំណើតទៅទៀត។ ៣. ការណែនាំបន្ថែមលើធាតុសំណាងរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនសំណាងនៅក្នុងជីវិត៖ សម្រាប់អ្នកដែលមានធាតុឈើជាធាតុសំណាង។ សត្វសំណាងរបស់អ្នក៖ សត្វទន្សាយ និងសត្វខ្លា ឆ្នាំសំណាងរបស់អ្នក៖ ឆ្នាំទន្សាយ និងឆ្នាំខ្លា…

លទ្ធផល #198808210735FEMALEAM

លទ្ធផលរបស់អ្នកកើតថ្ងៃទី២១ ខែ០៨ ឆ្នាំ១៩៨៨ វេលាម៉ោង០៧ និង៣៥នាទីព្រឹក ភេទស្រី នៅប្រទេសកម្ពុជា តាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត បានអោយឃើញថា អ្នកជាសត្វស្វាពណ៌ត្នោត ដែលកើតនៅឆ្នាំនាគពណ៌ត្នោត ដូច្នេះអ្នកមានធាតុឈើ។ ១. ជោគជាតារាសីឡើងនិងចុះពីកំណើតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក៖ តបតាមការវិភាគបានអោយឃើញថា រាសីជីវិតរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្តើមឡើងខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលអ្នកមានអាយុ៣៤ឆ្នាំ។ នៅពេលដែលឈានចូលដល់វ័យ៤៤ឆ្នាំ រាសីរបស់អ្នកនឹងឡើងដល់កំពូល ហើយធ្លាក់ចុះបន្តិច តែវាមិនមានអ្វីដែលព្រួយបារម្ភឡើយព្រោះអ្នកនៅតែឈរលើកំរិតមួយដែលរក្សាជំហរជោគជ័យ។ ជាដំបូន្មាន ចូរធ្វើតាមការណែរនាំតាមចំនុចទី២ និងទី៣ ខាងក្រោម ដើម្បីកែររាសីរបស់អ្នក។ ២. ធាតុសំណាង៖ យោងតាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត និងយោងទៅលើធាតុយីងយ៉ាងទាំង៥ ធាតុសំណាងរបស់អ្នកគឺ ធាតុឈើ ។ បើកាលណាធាតុទាំង៥នោះមានសមតុល្យ ឬស្មើគ្នា នោះជីវិតរបស់យើងនឹងរីកចម្រើន មានលាភជ័យហូរចូលយ៉ាងលើសលប់ជាក់ជាមិនខាន។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវស្វែងរកធាតុឈើមកបង្គ្រប់ជាចំបង។ មិនត្រឹមតែធាតុឈើមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកក៏ត្រូវការធាតុភ្លើង និងធាតុទឹកផងដែរ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយធាតុទាំង៥មានសមតុល្យ។ នៅពេលដែលមានសមតុល្យហើយ នោះរាសីរបស់អ្នកនឹងឡើងលើសពីជោគជាតារាសីពីកំណើតទៅទៀត។ ៣. ការណែនាំបន្ថែមលើធាតុសំណាងរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនសំណាងនៅក្នុងជីវិត៖ សម្រាប់អ្នកដែលមានធាតុឈើជាធាតុសំណាង។ សត្វសំណាងរបស់អ្នក៖ សត្វទន្សាយ និងសត្វខ្លា ឆ្នាំសំណាងរបស់អ្នក៖ ឆ្នាំទន្សាយ និងឆ្នាំខ្លា ខែសំណាងរបស់អ្នក៖ ខែទន្សាយ និងខែខ្លា រដូវសំណាងរបស់អ្នក៖…

លទ្ធផល #198808140730FEMALEAM

លទ្ធផលរបស់អ្នកកើតថ្ងៃទី១៤ ខែ០៨ ឆ្នាំ១៩៨៨ វេលាម៉ោង០៧ និង៣០នាទីព្រឹក ភេទស្រី នៅប្រទេសកម្ពុជា តាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត បានអោយឃើញថា អ្នកជាសត្វគោពណ៌ស ដែលកើតនៅឆ្នាំនាគពណ៌ត្នោត ដូច្នេះអ្នកមានធាតុដែក(លោហៈ)។ ១. ជោគជាតារាសីឡើងនិងចុះពីកំណើតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក៖ តបតាមការវិភាគបានអោយឃើញថា រាសីជីវិតរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្តើមឡើងខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់អាយុ៣១។ នៅពេលដែលឈានចូលដល់វ័យ៣២ឆ្នាំ រាសីនឹងធ្លាក់ចុះបន្តិច តែមិនមានអ្វីដែលព្រួយបារម្ភឡើយព្រោះវាគ្រាន់តែជាការដកឃ្លាដើម្បីយកទីលោតកំពស់តែប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកនឹងឈានដល់ចំនុចដែលល្អបំផុតនៅវ័យ៤២រហូតដល់៦១។ បន្ទាប់ពីនោះ រាសីរបស់អ្នកនឹងចុះទាបបំផុតនៅចន្លោះអាយុពី៦២ ដល់ ៩១ឆ្នាំ។ ជាដំបូន្មាន ចូរធ្វើតាមការណែរនាំតាមចំនុចទី២ និងទី៣ ខាងក្រោម ដើម្បីកែររាសីរបស់អ្នក។ ២. ធាតុសំណាង៖ យោងតាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត និងយោងទៅលើធាតុយីងយ៉ាងទាំង៥ ធាតុសំណាងរបស់អ្នកគឺ ធាតុឈើ ។ បើកាលណាធាតុទាំង៥នោះមានសមតុល្យ ឬស្មើគ្នា នោះជីវិតរបស់យើងនឹងរីកចម្រើន មានលាភជ័យហូរចូលយ៉ាងលើសលប់ជាក់ជាមិនខាន។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវស្វែងរកធាតុឈើមកបង្គ្រប់ជាចំបង។ មិនត្រឹមតែធាតុឈើមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកក៏ត្រូវការធាតុភ្លើង និងធាតុទឹកផងដែរ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយធាតុទាំង៥មានសមតុល្យ។ នៅពេលដែលមានសមតុល្យហើយ នោះរាសីរបស់អ្នកនឹងឡើងលើសពីជោគជាតារាសីពីកំណើតទៅទៀត។ ៣. ការណែនាំបន្ថែមលើធាតុសំណាងរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនសំណាងនៅក្នុងជីវិត៖ សម្រាប់អ្នកដែលមានធាតុឈើជាធាតុសំណាង។ សត្វសំណាងរបស់អ្នក៖ សត្វទន្សាយ និងសត្វខ្លា ឆ្នាំសំណាងរបស់អ្នក៖ ឆ្នាំទន្សាយ និងឆ្នាំខ្លា…

ការផ្សំផ្គុំគូតាមបែបហុងស៊ុយ និងបុរាណខ្មែរ

តារាងផ្សំផ្គុំគូ ធាតុដែលអាចជួយគ្នា៖ ១. ធាតុមាសឬដែកចម្រើនទឹក ២. ធាតុទឹកចម្រើនឈើ ៣. ធាតុឈើចម្រើនភ្លើង ៤. ធាតុភ្លើងចម្រើនដី ៥. ធាតុដីចម្រើនមាសឬដែក ក្នុងការផ្សំផ្គុំឆ្នាំនិមួយៗ ត្រូវបានដកស្រង់ពីក្បួនតម្រាចិន និងខ្មែរ។ ចំនុចទីមួយកំណត់ត្រាក្បួនហុងស៊ុយចិន ចំនុចទីពីរកំណត់ត្រាក្បួនខ្មែរ។ ឧទាហរណ៍៖ ការផ្សំផ្គុំឆ្នាំជូត និងឆ្លូវ ១. បើតាមកំណត់ត្រាក្បួនហុងស៊ុយចិន គឺជាគូដែលមានសុភមង្គល និងស្ថិតស្ថេរ ២. បើតាមកំណត់ត្រាក្បួនខ្មែរ គឺជាគូដែលមានពង្សសម្បត្តិជារាជគ្រូ ឆ្នាំជូត (ធាតុទឹក ពង្សទេព្តាប្រុស)ឆ្លូវ (ធាតុដី ពង្សមនុស្សប្រុស)ខាល (ធាតុឈើ ពង្សយក្សស្រី)ថោះ (ធាតុឈើ ពង្សមនុស្សស្រី)រោង (ធាតុមាស ពង្សទេព្តាប្រុស)ម៉្សាញ់ (ធាតុភ្លើង ពង្សមនុស្សប្រុស)មមី (ធាតុភ្លើង ពង្សទេព្តាស្រី)មមែ (ធាតុមាស ពង្សទេព្តាស្រី)វក (ធាតុដែក ពង្សយក្សប្រុស)រកា (ធាតុដែក ពង្សយក្សប្រុស)ច (ធាតុដី ពង្សយក្សស្រី)កុរ (ធាតុទឹក ពង្សមនុស្សស្រី) ជូត (ធាតុទឹក ពង្សទេព្តាប្រុស)សមគ្នា សម្បត្តិអ្នកជំនួញសុភមង្គល…

លទ្ធផល #201810070755FEMALEAM

លទ្ធផលរបស់អ្នកកើតថ្ងៃទី០៧ ខែ១០ ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង០៧ និង៥៥នាទីព្រឹក ភេទស្រី នៅប្រទេសកម្ពុជា តាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត បានអោយឃើញថា អ្នកជាសត្វស្វាពណ៌ខ្មៅ ដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្កែពណ៌ត្នោត ដូច្នេះអ្នកមានធាតុទឹក។ ១. ជោគជាតារាសីឡើងនិងចុះពីកំណើតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក៖ តបតាមការវិភាគបានអោយឃើញថា រាសីជីវិតរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្តើមឡើងខ្ពស់វិញនៅពេលដែលអ្នកមានអាយុ២៩ឆ្នាំឡើងទៅ ខណៈដែលរាសីរបស់អ្នកដុនដាបបំផុតនៅចន្លោះអាយុពី១៩ ដល់ ២៨ឆ្នាំ។ ជាដំបូន្មាន ចូរធ្វើការណែរនាំតាមចំនុចទី២ និងទី៣ ខាងក្រោម ដើម្បីកែររាសីរបស់អ្នក។ ២. ធាតុសំណាង៖ យោងតាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត និងយោងទៅលើធាតុយីងយ៉ាងទាំង៥ ធាតុសំណាងរបស់អ្នកគឺ ធាតុភ្លើង ។ បើកាលណាធាតុទាំង៥នោះមានសមតុល្យ ឬស្មើគ្នា នោះជីវិតរបស់យើងនឹងរីកចម្រើន មានលាភជ័យហូរចូលយ៉ាងលើសលប់ជាក់ជាមិនខាន។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវស្វែងរកធាតុភ្លើងមកបង្គ្រប់ជាចំបង។ មិនត្រឹមតែធាតុភ្លើងមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកក៏ត្រូវការធាតុឈើ និងធាតុទឹកផងដែរ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយធាតុទាំង៥មានសមតុល្យ។ នៅពេលដែលមានសមតុល្យហើយ នោះរាសីរបស់អ្នកនឹងឡើងលើសពីជោគជាតារាសីពីកំណើតទៅទៀត។ ៣. ការណែនាំបន្ថែមលើធាតុសំណាងរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនសំណាងនៅក្នុងជីវិត៖ សម្រាប់អ្នកដែលមានធាតុភ្លើងជាធាតុសំណាង។ សត្វសំណាងរបស់អ្នក៖ សត្វសេះ និងសត្វពស់ឆ្នាំសំណាងរបស់អ្នក៖ ឆ្នាំសេះ និងឆ្នាំពស់ខែសំណាងរបស់អ្នក៖ ខែសេះ និងខែពស់ រដូវសំណាងរបស់អ្នក៖ រដូវក្តៅម៉ោងសំណាងរបស់អ្នក៖ ៩ព្រឹកដល់ម៉ោង១ថ្ងៃត្រង់ទិសសំណាងរបស់អ្នក៖ ខាងត្បូងផ្ទះសំណាងរបស់អ្នក៖…

លទ្ធផល #199508050330MALEAM

លទ្ធផលរបស់អ្នកកើតថ្ងៃទី០៥ ខែ០៨ ឆ្នាំ១៩៩៥ វេលាម៉ោង០៣ និង៣០នាទីព្រឹកព្រលឹម ភេទប្រុស នៅប្រទេសកម្ពុជា តាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត បានអោយឃើញថា អ្នកជាសត្វនាគពណ៌ត្នោត ដែលកើតនៅឆ្នាំជ្រូកពណ៌បៃតង ដូច្នេះអ្នកមានធាតុដី។ ១. ជោគជាតារាសីឡើងនិងចុះពីកំណើតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក៖ តបតាមការវិភាគបានអោយឃើញថា រាសីជីវិតរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្តើមឡើងខ្ពស់វិញនៅពេលដែលអ្នកមានអាយុ៤៩ឆ្នាំឡើងទៅ ខណៈដែលរាសីរបស់អ្នកដុនដាបបំផុតនៅចន្លោះអាយុពី៣៩ ដល់ ៤៨ឆ្នាំ។ ជាដំបូន្មាន ចូរធ្វើការណែរនាំតាមចំនុចទី២ និងទី៣ ខាងក្រោម ដើម្បីកែររាសីរបស់អ្នក។ ២. ធាតុសំណាង៖ យោងតាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត និងយោងទៅលើធាតុយីងយ៉ាងទាំង៥ ធាតុសំណាងរបស់អ្នកគឺ ធាតុលោហៈ(មាស) ។ បើកាលណាធាតុទាំង៥នោះមានសមតុល្យ ឬស្មើគ្នា នោះជីវិតរបស់យើងនឹងរីកចម្រើន មានលាភជ័យហូរចូលយ៉ាងលើសលប់ជាក់ជាមិនខាន។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវស្វែងរកធាតុមាសមកបង្គ្រប់ជាចំបង។ មិនត្រឹមតែធាតុមាសមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកក៏ត្រូវការធាតុភ្លើង និងធាតុទឹកផងដែរ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយធាតុទាំង៥មានសមតុល្យ។ នៅពេលដែលមានសមតុល្យហើយ នោះរាសីរបស់អ្នកនឹងឡើងលើសពីជោគជាតារាសីពីកំណើតទៅទៀត។ ៣. ការណែនាំបន្ថែមលើធាតុសំណាងរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនសំណាងនៅក្នុងជីវិត៖ សម្រាប់អ្នកដែលមានធាតុមាសជាធាតុសំណាង។ សត្វសំណាងរបស់អ្នក៖ សត្វស្វា និងសត្វមាន់ ឆ្នាំសំណាងរបស់អ្នក៖ ឆ្នាំស្វា និងឆ្នាំមាន់ ខែសំណាងរបស់អ្នក៖ ខែស្វា និងខែមាន់ រដូវសំណាងរបស់អ្នក៖ រដូវស្លឹកឈើជ្រុះ…

អ្នកគង្វាលចៀម និងអ្នកកាប់អុស

រឿងអប់រំខ្លី៖ អ្នកគង្វាលចៀម និងអ្នកកាប់អុស មានបុរសពីរនាក់នៅភូមិផ្សេងគ្នា ម្នាក់ជាអ្នកគង្វាលចៀម និងម្នាក់ទៀតជាអ្នកកាប់អុស។ ជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកគង្វាលចៀមតែងតែយកសត្វចៀមរបស់គាត់ទៅលែងនៅវាលដើម្បីអោយវាស៊ីស្មៅ រីឯអ្នកកាប់អុសវិញក៏តែងតែចូលព្រៃដើម្បីកាប់អុសមកលក់ដែរ។ ថ្ងៃមួយអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នានៅចុងព្រៃ ហើយក៏បាននិយាយគ្នាលេងទៅវិញទៅមក ដោយផុតពីរឿងមួយ ចូលដល់រឿងមួយទៀត រហូតដល់ព្រលប់ទើបអ្នកទាំងពីរចែកផ្លូវគ្នាទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួន។ ជាលទ្ធផលប្រចាំថ្ងៃ ចៀមរបស់អ្នកគង្វាលបានស៊ីស្មៅឆ្អែត រីឯអ្នកកាប់អុសវិញគ្មានអុសមួយបាច់ណាឡើយ។ អ្នកអាចចំណាយពេលវេលាដូចនឹងអ្នកដទៃ តែលទ្ធផលមិនអាចដូចគ្នានោះទេ។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ នៅពេលដែលចំណាយពេលធ្វើអ្វីមួយ។ ប្រភព៖ សុភាសិតចិន

បាបេមបា

បាបេមបា គឺជាក្រុមជនជាតិភាគតិចមួយនៅអាហ្វ្រិក ដែលមានទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អមួយក្នុងការដាក់ពិន័យអ្នកដែលបានធ្វើខុស។  នៅពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើខុសអ្វីមួយ គេយកបុគ្គលនោះទៅកណ្តាលភូមិ ហើយប្រជាជនគ្រប់គ្នាទាំងចាស់ទាំងក្មេងផ្អាកធ្វើការងារទាំងអស់ ហើយទៅឈរព័ទ្ធជុំវិញជននោះ និងនាំគ្នារំលឹកនូវអំពើល្អទាំងឡាយដែលគាត់បានសាងកន្លងមកម្តងម្នាក់ៗ។ តាមទម្លាប់គេនឹងបន្តធ្វើបែបនេះរហូតដល់អស់មានអ្វីដែលគួររំលឹក (ជាទូទៅ២ទៅ៤ថ្ងៃ)។ បន្ទាប់ពីគាត់ទទួលកំហុសនិងសន្យាកែខ្លួនហើយ គេក៏ប្រារព្ធពិធីស្វាគមន៍បុគ្គលនោះចូលភូមិវិញ។ ប្រភពដើម៖ Contact, The First Four Minutes by Leonard Sunin

សត្វលា

រឿងខ្លី៖ សត្វលា បុរសម្នាក់មានសត្វលាសំណព្វមួយក្បាល ដែលតែងតែទៅព្រៃជាមួយគ្នា។ ថ្ងៃមួយសត្វលានោះបានផុងធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្តៅមួយ ដែលពិបាកនឹងឡើងមកវិញរួច។ បុរសជាម្ចាស់បានព្យាយាមរកសព្វមធ្យោបាយ ដើម្បីជួយសត្វលានោះមកវិញ តែយកមិនរួច។ ទាល់តំរិះ គាត់ក៏សម្រេចចិត្តថា កប់សត្វលានោះទាំងរស់។ គាត់បានកាយដីកប់ពីលើសត្វលានោះ ដីបានសង្កត់សត្វលាបន្តិចម្តងៗ។ ដោយទ្រាំមិនបាន សត្វលានោះក៏រលាស់ខ្លួនឲ្យដីធ្លាក់ចុះក្រោម។ សត្វលាក៏បានជាន់លើដីដែលធ្លាក់ចុះនោះបន្តិចម្តងៗ ខណៈដែលបុរសជាម្ចាស់កំពុងតែជីកដីកប់។ ដីចូលកាន់តែច្រើនឡើងៗ សត្វលាកាន់តែឈរបានខ្ពស់ឡើងៗ។ ដល់ថ្ងៃរសៀល ដីដែលជីកកប់បានឡើងស្ទើរស្មើមាត់រណ្តៅ សត្វលាក៏បានចេញពីរណ្តៅនោះ ហើយដើរទៅផ្ទះជាមួយម្ចាស់វិញដោយសេចក្តីត្រេកអរ។ បន្ទាប់ពីរលាស់ខ្លួនពីដី (ដែលជាបញ្ហាប្រឈម) ហើយជាន់លើដីដែលបានធ្លាក់ចុះនោះមក (រៀនពីអំពីបញ្ហា) បញ្ហានោះនឹងត្រូវបានដោះស្រាយ!

ឱបជាលើកចុងក្រោយ

រឿងខ្លី៖ ឱបជាលើកចុងក្រោយ មានគូស្នេហ៍មួយគូបានបើកបរម៉ូតូមួយគ្រឿង ក្នុងល្បឿន១០០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង..នារី៖ បង..កុំបើកលឿនពេក! អូនខ្លាច.. បុរស៖ បើកអញ្ចឹងហើយទើបសប្បាយ! នារី៖ អត់ទេ.. គួរឲ្យខ្លាចណាស់! បុរស៖ អញ្ចឹងប្រាប់បងមកថា អូនស្រឡាញ់បង! នារី៖ ចា! អូនស្រឡាញ់បង.. បន្ថយល្បឿនទៅបង!បុរស៖ ឥឡូវអោបបងឲ្យណែនមក! (នារីនោះក៏អោបគាត់យ៉ាងណែន).. អូនដោះមួកពីបងហើយពាក់ទៅ.. វាទើសក្បាលបងណាស់! ថ្ងៃបន្ទាប់មក ព័ត៌មានបានចុះផ្សាយថា នារីម្នាក់រងរបួសស្រាល និងបុរសម្នាក់ស្លាប់ ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ម៉ូតូខូចហ្វ្រាំងបុកនឹងអាគារ។ ការពិតនោះគឺថា ខណៈពេលដែលកំពុងបើកបរនៅលើផ្លូវ អ្នកបើកបរដែលជាបុរសនោះបានដឹងខ្លួនថា ម៉ូតូដាច់ហ្វ្រាំង ប៉ុន្តែគាត់មិនចង់ឲ្យនារីជាគូស្នេហ៍ដឹងទេ ព្រោះគាត់ខ្លាចនាងភ័យ។ ផ្ទុយទៅវិញ គាត់ឲ្យនាងនិយាយថា នាងស្រឡាញ់គាត់ និងអោបជាលើកចុងក្រោយ រួចហើយឲ្យនាងពាក់មួយការពាររបស់គាត់ ដើម្បីការពារជីវិតមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់៕