បាលី គាថាខ្មែរបុរាណ

គាថា មហាស្នេហ៍

ចន្ធូ អភកន្ទរូ ពិធិ ពិយូ ទេវៈមនុស្សនំ ឥទ្ធិយោបុរិ សូ ម អ ឧ ឧ ម អ ឥស្វា ស ឥកវិទិ ៚

គាថាស្នេហ៍ផ្លុំលើស្ករគ្រាប់ ហើយបៀមពេលនិយាយទៅកាន់មនុស្សម្នា

ឳម នមោ ពុទ្ធាយៈ ពុទ្ធំ សរទ្ធិ ធម្មំ សរទ្ធិ សង្ឃំ សរទ្ធិ ជតំ សម រេ ម ម អេហិ អេហិ ជយ អេហិ សព្វេ ឆាណា ពហុឆាណា អេហិ ៚

គាថាសារិកាលិនថោង

សុវណ្ណ បោត្ថកោ អយំ រាជា វនវណា សារិកានំ មហាសុត្តោ សុវិបោត្ថកោ ចភកស ៚

គាថាស្នេហ៍មុខស័ក្តិសិទ្ធិ

ពុទ្ធំ សីហោ មហានាថំ ពុទ្ធន្ធោ សីហាពុទ្ធំ កំ

ពុទ្ធតេជេន ធម្មតេជេន សង្ឃំតេជន មារសេនា បលាយន្តិ

សារិកាកែវអើយ ឈូងលាងខៅ ថុងលោមខាត់

ឧម ទន់ចិត្តមហាទន់ចិត្ត សម្លេងអញអើយ បីដូចសារិកា ស្រែកច្រៀងកាលណា អ្នករាល់គ្នាអាណិតមេត្តា នឹកអញពុំមានភ្លេច

ឧម សិទ្ធីពព្រឹម មហាពព្រាយ ពព្រឹមដូចព្រះនរាយណ៍ ពព្រាយដូចព្រះអាទិត្យ ពុទ្ធំ មេត្តា ធម្មំ មេត្តា សង្ឃំ ជានាមិ ៚